Adatkezelési Tájékoztató

Az Utánvét Ellenőr adatkezelési tájékoztatója.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője az utanvet-ellenor.hu weboldal (továbbiakban weboldal) üzemeltetője.

Név: Utánvét Ellenőr Kft.

Székhelye: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

Cégjegyzékszám: 14-09-320385

Adószám: 32393640-2-14

Központi ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Telefonszám: +36 20 923 8883

E-mail: [email protected]

Posta cím: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.

Tárhely szolgáltató: DigitalOcean

2. Jogszabályoknak való megfelelés

A tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, melyek különösen az alábbiak:

 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR)
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az elektronikus ‌hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;
 • az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásai;
 • az "Online Privacy Alliance" ajánlásai.

3. Fontosabb fogalmak

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, telefonszám, helymeghatározó adat, online azonosító.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

4. Az adatkezelés elvei

1. Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság.

2. Célhoz kötöttség: személyes adatot gyűjteni csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból lehet. Az adatkezelő felel azért, hogy azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. Az adatkezelés célja mellett egyértelmű tájékoztatást kell közzétenni arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni.

3. Adattakarékosság: a személyes adatoknak az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk.

4. Pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Az adatkezelő minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék.

5. Korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.

6. Integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

5. A kezelt személyes adatok köre, célja, jogalapja és időtartama

A személyes adatok védelmével kapcsolatos előírások kizárólag a természetes személyekre vonatkoznak, tekintettel arra, hogy a személyes adatok is kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Utánvét Ellenőr Kft. csak olyan terjedelemben kéri a személyes adatok megadását, amely a fenti célok miatt elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja.

1. Az oldal használata során az alábbi személyes adatok kerülhetnek megadásra:

 • név,
 • e-mail cím.

A számviteli bizonylat kiállításához szükséges további adat:

 • számlázási név,
 • számlázási cím,
 • adószám

Az adatok kezelésének célja a Utánvét Ellenőr Kft. által üzemeltetett Utánvét Ellenőr szolgáltatás nyújtása. Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Az oldal használata során megadott adatokat az adatkezelő a felhasználói fiók törlésétől számított három hónap elteltével törli. Az adatkezelő a számviteli bizonylat kiálltásával összefüggő adatokat a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig tárolja.

2. Hírlevél küldése

Ha a látogató szeretne a szolgáltatások igénybevételével és a hozzájuk kapcsolódó újdonságokkal kapcsolatos hírlevelet kapni, e-mail címe és neve megadásával feliratkozhat a hírlevélre. A hírlevél reklámajánlatot, illetve promóciós célú ajánlatot is magában foglalhat. A hírlevélküldéssel összefüggésben kezelt személyes adatok kategóriái:

 • név,
 • e-mail cím.

Az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont). Azok a személyek, akik a későbbiek során bármikor úgy döntenek, hogy nem szeretnének további hírleveleket kapni, a hírlevélben megjelölt módon lemondhatják a szolgáltatás igénybevételét.

6. Anonim felhasználó-azonosító (COOKIE) elhelyezése

Saját cookie-k elhelyezése

Az anonim felhasználó-azonosító (cookie) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a szolgáltatók a felhasználó számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a felhasználót egyedileg azonosítani, csak a felhasználó számítógépének felismerésére alkalmas.

Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy cookie kerüljön a számítógépére, módja van a böngészőjét úgy beállítani, hogy az ne engedje meg az egyedi azonosító jel elhelyezését, ebben az esetben azonban lehetséges, hogy a szolgáltatásokat nem vagy nem olyan formában éri majd el a felhasználó, mintha engedélyezte volna az azonosítók elhelyezését.

7. Az adatbiztonság

A weboldal üzemeltetője a fent említett törvényeknek megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a felhasználók adatainak biztonságáról. ‌Ennek megfelelően az adatkezelő nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésére a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára vagy nevében; kivéve ez alól a számviteli kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatszolgáltatást. A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, ‌kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelő köteles megfelelő biztonsági intézkedéseket tenni az automatizált adatállományokban tárolt személyes adatok védelme érdekében a véletlen vagy jogtalan megsemmisítés, vagy véletlen elvesztés, valamint a jogtalan hozzáférés, megváltoztatás vagy terjesztés megakadályozására.

Az adatkezelőnek az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. ‌Az adatkezelő értesíti a felhasználót bármely olyan változásról, amely lényeges változást okoz a szolgáltatás vagy az adatkezelés módjában.

8. Az érintettek jogai

Az érintett jogosult személyes adatai kezelését illetően:

 • tájékoztatást kapni az adatkezelésről;
 • a személyes adatok helyesbítését vagy – a GDPR szerint meghatározott esetekben – törlését kérni;
 • az adatkezelés korlátozását kérni;
 • tájékoztatást kapni azon címzettekről, akikkel helyesbítéssel, törléssel vagy az adatkezelés korlátozásával érintett személyes adatát közölték;
 • hozzáférni személyes adataihoz;
 • tiltakozni az adatkezelő jogos érdekének érvényesítésén alapuló adatkezelése ellen.

Az érintett a fenti jogaival kapcsolatos kérelmét szóban, írásban vagy elektronikus úton, az adatkezelőnek címezve terjesztheti elő a tájékoztatóban szereplő elérhetőségek bármelyikén.

Az adatkezelő a kérelemről indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a beérkezésétől számított egy hónapon belül dönt, és tájékoztatja az érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, vagy amennyiben intézkedés nem történik, ennek okáról, a felügyeleti hatósághoz panasz, illetve a bírósághoz jogorvoslat benyújtásának lehetőségéről.

Az intézkedés határideje szükség esetén, a kérelem összetettségére és a kérelmek számára figyelemmel további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról okainak megjelölésével a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül az adatkezelő tájékoztatja a kérelmezőt.

Amennyiben az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó, az adatkezelő díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést.

1. Az érintett tájékoztatáshoz való joga

Az adatkezelő e tájékoztatás közzétételével intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. cikke által meghatározott minden információ a rendelkezésére álljon.

Abban az esetben, ha a rendelkezésre bocsátott adatokat az adatkezelő nem az érintettől szerezte meg, az adat megszerzését minden esetben az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog írja elő.

2. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett személyazonosságának igazolását követően jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon a személyes adatainak kezeléséről. A hozzáférési jog gyakorlásával összefüggő tájékoztatást az adatkezelő írásban, postai vagy elektronikus úton adja meg.

3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan adatot.

4. A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatot. Az adatkezelő köteles törölni a személyes adatot, amennyiben:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezelték;
 • az érintett visszavonja a hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Az érintett nem gyakorolhatja a törléshez való jogát többek között abban az esetben, ha az adatkezelés

 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából,

 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy indokolt kérelmére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát (amíg az adatkezelő ellenőrzi az adatok pontosságát);
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen (amíg az adatkezelő el nem bírálja a tiltakozás iránti kérelmet).

A korlátozás ideje alatt a személyes adatokat tárolás kivételével többek között csak az érintett hozzájárulásával vagy jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódó adatkezelés esetén lehet tovább kezelni.

6. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett abban az esetben tiltakozhat az adatkezelés ellen, amennyiben annak jogalapja az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Ebben az esetben az adatkezelő csak akkor kezelheti tovább az adatokat, ha igazolja, hogy az adatkezelést elsőbbséget élvező jogos okok indokolják vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

1. Panasz benyújtása az adatkezelőhöz

Kérjük a felhasználót, ha úgy érzi, hogy Utánvét Ellenőr Kft. megsértette a személyes ‌adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk.

2. Bírósági eljárás indítása

Ha Ön úgy véli, a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsértés érte, polgári pert kezdeményezhet az adatkezelő ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén Ön kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az adatkezelőt az érintetti jogok gyakorlásának teljesítésére. További információt és a törvényszékek elérhetőségét az alábbi linken tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek

3. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben Önt a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság elérhetősége:

E-mail: [email protected]

Telefon: +3613911400

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Honlap: https://naih.hu/

10. Szerzői jog a weboldal tartalmának tekintetében

A weboldalon található minden szöveges tartalom szerzője a weboldal üzemeltetője. A weboldalon található tartalom ‌teljes vagy részleges lemásolása esetén a weboldal üzemeltetője és az azt felhasználó között a másolt tartalom tekintetében szerződéses jogviszony jön létre, melynek keretében ‌Üzemeltető jogosult

 • 60.000 Ft / nap / domain összegű díjat, valamint
 • a közjegyző által kiállított weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét

- 5 napos fizetési ‌határidővel - kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon. A tartalom átvételével a felhasználó ezen‌ kikötéseket és díjakat elfogadja.