Általános Szerződési Feltételek

Az Utánvét Ellenőr és a felhasználói között létrejött szerződések alapjául szolgáló Általános Szerződési Feltételek.

Jelen dokumentum biztosítja a Utánvét Ellenőr Kft., mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") és az általa üzemeltetett Utánvét Ellenőr nevű szolgáltatás (a továbbiakban "Szolgáltatás", "Utánvét Ellenőr") regisztrált felhasználója (a továbbiakban "Felhasználó") között létrejövő szerződés általános szerződési feltételeit.

A szerződés nyelve és az irányadó jog a magyar.

1. Szolgáltató adatai

Név: Utánvét Ellenőr Kft.
Székhely: 8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.
Cégjegyzékszám: 14-09-320385
Adószám: 32393640-2-14
E-mail cím: [email protected]

2. Az Utánvét Ellenőr rövid bemutatása

Az Utánvét Ellenőr egy csalásmegelőző szolgáltatás, melynek célja, hogy a Felhasználók a hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelő módon kapjanak jelzést arról, hogy az általuk lekérdezett, potenciális ügyfelük számára mely fizetési módok legyenek elérhetőek. Ennek biztosítására Szolgáltató a Szolgáltatáson keresztül automatizált módon értesül az egyes megrendelések kimeneteléről, melyet a Felhasználó által biztosított, e-mailből SHA256 algoritmussal készített hashsel együtt (a továbbiakban "Visszajelzés") egy központi adatbázisban eltárol. A Felhasználók ezen hashre lekérdezést indítva jutnak hozzá az adott hashhez tartozó mutatószámhoz, melyből következtetést lehet levonni az adott e-mail cím megbízhatóságáról.

3. Az Utánvét Ellenőr igénybevételének általános szabályai

Az Utánvét Ellenőr a Szolgáltató által fejlesztett és üzemeltetett SaaS (software as a service) típusú szolgáltatás, mely a Felhasználó számára lehetővé teszi, hogy a Szolgáltatás központi adatbázisában tárolt, saját vagy más által beküldött Visszajelzésekből számolt mutatószámokhoz programozott módon hozzáférjen.

A Szolgáltatás interneten keresztül bárki számára elérhető, a funkciók használatához regiszráció és bejelentkezés szükséges. A Szolgáltatás jogszerű használatához – használati módtól függően – annak megfelelő dokumentálása, a Felhasználó bizonyos dokumentumainak (például, de nem kizárólag: általános szerződési feltételek, adatkezelési tájékoztató) kiegészítése, vagy további dokumentumáció elkészítése szükséges.

4. A felek jogai és kötelezettségei

4.1. Felhasználó jogai és kötelezettségei

Felhasználó jogosult:

 • a Szolgáltatás ingyenes csomagját térítésmentesen használni,
 • a Szolgáltatásban aktuálisan elérhető csomagokra előfizetni,

A Felhasználó köteles:

 • a működéshez szükséges beállításokat elvégezni,
 • amennyiben nem az ingyenes csomagot használja, az előfizetés díját megfizetni,
 • a rendszert jóhiszeműen használni, mely kiterjed az adatok lekérésére és az adatok beküldésére (ideértve a beküldött adatoknak a valóságnak való megfelelését) is.

4.2. Szolgáltató jogai és kötelezettségei

Szolgáltató jogosult:

 • előfizetési díjat felszámítani
 • Felhasználó hozzáférési jogát bármikor visszavonni

Szolgáltató köteles:

 • a Szolgáltatást üzemeltetni, karbantartani
 • a Szolgáltatásban tárolt adatokat megvédeni
 • legalább 90%-os rendelkezésre állást biztosítani.

5. A felek felelőssége

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • az olyan károkért, amelyek azért keletkeztek, mert a Felhasználó nem megfelelően kezelte vagy állította be a Szolgáltatáshoz kapcsolódó fiókját, annak tartalmát, vagy az integrációhoz esetlegesen szükséges programokat,
 • a Felhasználó által alkalmazott jogi dokumentumok hiányosságáért, az ebből fakadó károkért,
 • a harmadik felek által szállított megoldások miatt keletkező károkért.

Szolgáltató nem garantálja, hogy a Szolgáltatás maradéktalanul megfelel a Felhasználó által támasztott elvárásoknak.

Felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy felhasználói fiókjához és a Szolgáltatás eléréshez szükséges API kulcsaihoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá.

6. Számlázás és fizetés

Felhasználó jogosult a Szolgáltatást ingyenesen használni. Amennyiben előfizetést választ, úgy a csomag ellenértékét a választással egyidejűleg köteles bankkártyás fizetés útján megfizetni. A számlázási és fizetési gyakoriság a választott csomagtól függően lehet havi vagy éves gyakoriságú.

Szolgáltató több fizetési szolgáltatót is igénybe vesz, a számlázás és fizetés folyamata ezektől függően változik:

6.1. Shoprenter integráció esetében a Shoprenter Kft. által biztosított Shoprenter Payment API-n keresztül történik a fizetés, amely a Barion Payment Zrt. által üzemeltetett fizetési kaput használja. A számlát ebben az esetben a Shoprenter Kft. állítja ki.

6.2. A többi integráció esetében a Stripe által biztosított fizetési megoldás áll a Felhasználó rendelkezésére. A számlát ebben az esetben Szolgáltató állítja ki a Billingo rendszerében, melyet – a sikeres fizetést követően – automatikusan megküld Felhasználó e-mail címére.

7. Szerződés megszűnése

A jelen ÁSZF szerinti szerződés megszűnik:

 • bármelyik Fél jogutód nélküli megszűnésével,
 • közös megegyezéssel,
 • bármelyik Fél rendes felmondásával, amely esetben a felmondási idő 30 nap,
 • bármelyik Fél azonnali hatályú rendkívüli felmondásával.

Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben:

 • a Felhasználó a Szolgáltatást jogszerűtlen célokra, megtévesztően, visszaélésszerűen vagy jogszerűtlenül használja,
 • a Felhasználó a Szolgáltató jó hírnevét sértő tevékenységet valósított meg.

Előfizető jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben egy naptári éven belül 6 hónapban nem valósul meg a vállalt rendelkezésre állás.

8. Kiegészítő rendelkezések

8.1. Szerzői jog

Az Utánvét Ellenőr grafikai elemei, technikai megoldásai és szöveges tartalma szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelem alatt állnak.

Felhasználó, amennyiben az Utánvét Ellenőr aktív felhasználója, jogosult a Szolgáltatás logójának tájékoztató jellegű elhelyezésére a weboldalán, tájékoztató anyagain.

Szolgáltató nem kizárólagosan, a szerződés fennállásáig felhasználási jogot biztosít Felhasználónak a Szolgáltatás használatára. A felhasználási jog nem terjed ki a Szolgáltatás módosítására, kereskedelmi forgalomba hozására, felhasználási jog átruházására, felhasználási fiók megosztására és átdolgozására.

8.2. Adatbeviteli hibák javítása

Előfizetőnek bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására. Amennyiben a javítás számlázási adatokat érint, úgy az új adatokat szolgáltató a következő számla kiállításakor fogja figyelembe venni.

8.3. Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók előzetes tájékoztatása mellett egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően válnak hatályossá. Amennyiben Felhasználó az ÁSZF módosítását nem fogadja el, úgy kérheti az előfizetési fiókjának a megszüntetését és – aktív előfizetés esetén – az időarányosan fennmaradó előfizetési díjának visszatérítését.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást hajtson végre a Szolgáltatásban előzetes figyelmeztetés nélkül.

8.4. Gyorsítótárazás, adatok lementése

Tilos az Utánvét Ellenőrben található adatok elmentése, eltárolása, 30 percnél hosszabb ideig történő gyorsítótárazása, és minden egyéb hasonló intézkedés, melynek köszönhetően a Szolgáltatás által biztosított adatok a mentés, eltárolás vagy gyorsítótárazás miatt újabb API kérés indítása nélkül is újra felhasználhatóakká válnak.

8.5. Jutalékrendszer

A jutalékrendszer célja, hogy a Felhasználó meghatározott marketing tevékenységgel népszerűsítse az Utánvét Ellenőrt és növelje az előfizetők számát. Bármely Felhasználó jogosult partnerként az Utánvét Ellenőr jutalékrendszerébe való belépését kérni. Szolgáltató a kérelem elfogadásáról egyedileg dönt.

8.5.1. Jutalék számítása és kifizetése

Szolgáltató a Felhasználó ajánlói linkjén keresztül érkező Felhasználó (a továbbiakban: "Ajánlott") előfizetési díjaiból jutalékot fizet az ajánló Felhasználónak (a továbbiakban "Ajánló").

A jutalék alapja az Ajánlottnak számlázott végösszeg, mértéke pedig – eltérő megállapodás hiányában – 20%, melyet Szolgáltató az előfizetési díj befolyását követő 14. napot követően írja jóvá Ajánló egyenlegén. Ajánló ezen nyilvántartott pénzösszeg kifizetését kérheti, melyet Szolgáltató az erről szóló számla beérkezésétől számított 30 napon belül teljesít.

Ajánló számla benyújtására akkor válik jogosulttá, amikor a ki nem fizetett jutalékok halmozott összege eléri a nettó 10 000 Ft-ot.

Számlázási adatok:

Utánvét Ellenőr Kft.
8640 Fonyód, Szigligeti utca 10.
Adószám: 32393640-2-14

Szolgáltató a kifizetett jutalékból nem von le semmilyen adót, azok megfizetése az Ajánló feladata és felelőssége.

8.5.2. Felek felelőssége

Ajánló kizárólagosan felel azért, hogy az általa megosztott tartalmak megfeleljenek a törvényi előírásoknak, a megosztási felületek (különös tekintettel a közösségi oldalak, vagy harmadik fél által üzemeltetett fórumok, blogok stb.) szabályzatainak. Saját weboldal vagy szolgáltatás esetén az Ajánló felel azok jogszabályoknak megfelelő működéséért. Ezek bárminemű megszegéséből adódó felelősség kizárólagosan az Ajánlót terheli, Szolgáltató minden ezzel kapcsolatos felelősséget kizár.

Ajánlónak az ajánlás során egyértelművé kell tennie, hogy a Szolgáltatótól független, önálló jogalany, valamint azt is, hogy az általa Ajánlott után jutalékot kap.

Szigorúan tilos a kéretlen levél (spam) használata.

A jogszabályba ütköző vagy a jelen megállapodást sértő módon jóváírt jutalék semmis, a már kifizetett semmis jutalék visszakövetelhető.

9. Záró rendelkezések

Felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni.

Felek a jelen Szerződés létrehozása és teljesítése kapcsán tudomásukra jutott adatokat üzleti titokként kötelesek kezelni.

A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb kapcsolódó jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

10. Szerzői jog a weboldal tartalmának tekintetében

A weboldalon található minden szöveges tartalom szerzője a weboldal üzemeltetője. A weboldalon található tartalom ‌teljes vagy részleges lemásolása esetén a weboldal üzemeltetője és az azt felhasználó között a másolt tartalom tekintetében szerződéses jogviszony jön létre, melynek keretében ‌Üzemeltető jogosult

 • 60.000 Ft / nap / domain összegű díjat, valamint
 • a közjegyző által kiállított weboldal tartalmáról szóló ténytanúsítvány költségét

- 5 napos fizetési ‌határidővel - kiszámlázni, egészen addig a napig, melyen a tartalom véglegesen és visszaállíthatatlanul törlésre kerül az oldalon. A tartalom átvételével a felhasználó ezen‌ kikötéseket és díjakat elfogadja.